Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je Hesty s.r.o., IČO 50 560 956 so sídlom Pod Wilec hôrkou 9, 080 01 Prešov (ďalej jen: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú hesty@hesty.sk.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej nebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú ide priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzické osoby.

ll. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďalej len “Plnenie zmluvy”),
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priamého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej jen “Oprávnený záujem”),
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priamého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).
 2. Zo strany správcu nedocházda k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/tla svoj výslovný súhlas.

lll. Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovPríjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvyVybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár alebo emailOsobné údaje klientov (Meno, adresa, telefónne číslo, email)E-mailová komunikácia, kontaktní formulár, objednávkový formulárSubdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložiská, tlacené dokumenty
Oprávnený záujemPoskytovanie priamého marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newslettrov)Kontaktné údaje klientovInformácie z objednávokMailingové služby, cloudové úložiská, subdodávatelia
SúhlasMarketing a propagácia webuE-maily, ména potenciálných zákazníkov, IP adresy a dalšie technické identifkátoryFormulár pre newsletterWebhostingová spoločnosť a služby pre rozesielanie e-mailov
SúhlasPodpora pri nákupe, Live komunikácia s návśtevníkmiOsobné údaje klientov (Meno, adresa, telefónne číslo, email), IP adresyChat okno umietsnené na stránkeSubdodávateľ, poskytovateľ pluginu na vytvorenie Chatu na webe

lV. Doba uchovávánua údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložiká dát a súborov a analytických nástrojov.

Vl. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenositelnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Vll. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Vlll. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/tla.

Tieto podmienky naberajú účinnosť dňa 25.5.2018.